Đảng bộ

GIỚI THIỆU ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN KHOA DƯỢC NHIỆM KỲ 2020-2025

Đảng bộ Bộ phận Khoa Dược có 05 chi bộ trực thuộc là Chi bộ văn phòng, Chi bộ Cơ sở, Chi bộ Nghiệp vụ 1, Chi bộ Nghiệp vụ 2 và Chi bộ sinh viên chính quy. Ban chấp hành Đảng bộ Bộ phận Khoa Dược gồm 07 đồng chí, Bí thư là đồng chí Trần Thành Đạo, Trưởng Khoa Dược. Ngày 20/09/2023 đồng chí đảng ủy viên Trương Văn Đạt đã chuyển sinh hoạt Đảng về Bộ Y tế do nhận nhiệm vụ mới tại Bộ Y tế.

Số liệu Đảng viên của Đảng bộ Bộ phận Khoa Dược tính đến ngày 31/12/2023  

Stt Chi bộ Tổng số Đảng viên Nữ/ Nam Đảng viên mới kết nạp Đảng viên chuyển chính thức Đảng viên chuyển đến Đảng viên chuyển đi
1 Chi bộ Văn phòng 09 4/5 02 01 01 01
2 Chi bộ Cơ sở 13 7/6 01 01 01 0
3 Chi bộ Nghiệp vụ 1 09 2/7 01 0 01 0
4 Chi bộ Nghiệp vụ 2 08 5/3 0 0 0 02
5 Chi bộ Sinh viên chính quy 21 3/18 03 02 04 09
TỔNG CỘNG 60 21/39 07 04 07 12


Đảng bộ thực hiện tốt Quy chế làm việc của Đảng bộ; công tác tổ chức – xây dựng Đảng. Đảng bộ định kỳ mỗi tháng họp 01 lần, nội bộ đoàn kết, thống nhất và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt.

Cập nhật đến ngày 14 tháng 5 năm 2024