Giới thiệu

Đơn vị Đảm bảo chất lượng giáo dục

1. Lịch sử

Xuất phát từ nhu cầu phát triển chung của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm triển khai các hoạt động nghiệp vụ duy trì đảm bảo chất lượng giáo dục, đồng thời thực hiện công tác đảm bảo chất lượng trong quản lý đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo của khoa, tăng cường kỷ cương và trách nhiệm trong dạy và học, Ban Đảm bảo chất lượng Giáo dục Khoa Dược ra đời theo chủ trương và quy hoạch chung của Đại học Y Dược TP. HCM. Phụ trách Ban Đảm bảo chất lượng Giáo dục Khoa Dược và tên gọi qua các giai đoạn như sau:

- Tháng 8/2011 - Ban Đảm bảo chất lượng Giáo dục - Trưởng Ban: PGS.TS. Huỳnh Văn Hóa
- Tháng 9/2014 - Ban Đảm bảo chất lượng Giáo dục - Trưởng Ban: PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn
- Tháng 01/2019 - Đơn vị Đảm bảo chất lượng Giáo dục - Trưởng Đơn vị: PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn

- Tháng 3/2020 - Đơn vị Đảm bảo chất lượng Giáo dục - Trưởng Đơn vị: PGS.TS. Trần Văn Thành

2. Chức năng

-  Tham mưu cho Ban Chủ nhiệm Khoa các giải pháp về kiểm định chất lượng giáo dục và đảm bảo chất lượng giáo dục tại khoa.
-  Tổ chức, triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục tại khoa, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của khoa, tăng cường kỷ cương, trách nhiệm trong dạy và học.

3. Nhiệm vụ

-  Xây dựng kế hoạch và lập báo cáo đánh giá công tác đảm bảo chất lượng giáo dục hằng năm, thực hiện kiểm định, tự đánh giá chất lượng giáo dục theo quy định của trường.
-  Triển khai các giải pháp toàn diện đảm bảo chất lượng giáo dục (bao gồm: phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo…) thông qua việc lấy ý kiến phản hồi của người học về chất lượng đào tạo của Khoa, chất lượng giảng dạy của giảng viên, của môn học/học phần; ý kiến của các đơn vị tuyển dụng, các cựu sinh viên, các hội nghề nghiệp về chương trình đào tạo, về chất lượng đào tạo, về việc thực hiện sứ mạng đào tạo, về phương hướng phát triển của Khoa và Nhà trường…; định kỳ khảo sát sự phù hợp giữa nội dung với mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo để đánh giá mức độ đảm bảo chất lượng đào tạo, từ đó đề xuất cải tiến nội dung, chương trình đào tạo…
-  Thực hiện các công khai theo yêu cầu của Kiểm định chất lượng giáo dục như: chương trình đào tạo, mục tiêu và chuẩn đầu ra, kế hoạch thi cử, công bố điểm, cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, nghiên cứu khoa học…  
-  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu và xây dựng hệ thống công cụ đánh giá: Chương trình đào tạo, việc giảng dạy của giảng viên, việc học tập của học viên, việc làm của sinh viên đã ra trường, xây dựng và triển khai các qui trình thao tác chuẩn liên quan đến hoạt động giảng dạy.
-  Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá chương trình đào tạo, công tác giảng dạy của giảng viên, công tác phục vụ học tập của học viên, sinh viên các hệ đào tạo thuộc Khoa.
-  Tổ chức đánh giá theo tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng theo yêu cầu của nhà trường, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của CIDPHARMEF và của AUN-QA.
-  Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác đảm bảo chất lượng bên trong tại các bộ môn thuộc Khoa.
-  Phối hợp với các đơn vị trong các hoạt động đảm bảo chất lượng: lưu trữ dự liệu, thông tin, tài liệu minh chứng về kiểm định chất lượng giáo dục.
-  Thực hiện các đề tài nghiên cứu về ĐBCLGD, các đề tài về điều tra sinh viên của Khoa và liên kết hoạt động ĐBCLGD giữa các Khoa và các Trường đại học.
-  Tiến hành các bước chuẩn bị cần thiết để từng bước hòa nhập vào mạng lưới AUN-QA (ASEAN University Network - Quality Assurance) - Tổ chức liên kết đảm bảo chất lượng các trường đại học Hiệp hội Đông Nam Á - và các tổ chức khác.

4. Nhân sự

Họ và tên

Học vị

Học hàm

CDNN

Chức vụ

Trần Văn Thành

Tiến sĩ

Phó giáo sư

Giảng viên cao cấp

Trưởng đơn vị

Nguyễn Thành Huế

Cử nhân

 

Chuyên viên

 

Nguyễn Thị Xuân Diệu

Tiến sĩ

 

Giảng viên

 

Trần Ngọc Châu

Tiến sĩ

 

Giảng viên chính

 

Võ Thị Thanh Trúc

Cử nhân

 

Chuyên viên

 

 

5. SOP

STT Tên quy trình thao tác chuẩn ( SOP) Nơi ban hành Phiên bản 1.0 Phiên bản 2.0 Phiên bản 3.0
1 Quy trình mở ngành đào tạo Quản lý đào tạo 15/11/2021    
2 Tổ chức đánh giá buổi báo cáo theo hình thức trực tuyến Quản lý đào tạo 21/6/2021    
3 Xét duyệt hồ sơ xin cấp học bổng tài trợ cho sinh viên Khoa Dược Quản lý đào tạo 18/9/2020    
4 Lưu trữ bài kiểm tra thường xuyên và bài kiểm tra kết thúc học phần Quản lý đào tạo 03/01/2020    
5 Làm khóa luận tốt nghiệp Dược sỹ đại học Quản lý đào tạo 9/1/2019    
6 Buổi đánh giá khóa luận tốt nghiệp Dược sỹ đại học Quản lý đào tạo 9/1/2019    
7 Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ (Tổ chức đánh giá luận văn trình độ thạc sỹ) Quản lý đào tạo 26/5/2017 31/12/2020  
8 Tổ chức bảo vệ luận án chuyên khoa cấp 2 Quản lý đào tạo 26/5/2017    
9 Tổ chức thi và chấm thi tốt nghiệp chuyên khoa 2 Quản lý đào tạo 26/5/2017    
10 Tổ chức giảng dạy môn học ( chương trình sau đại học) Quản lý đào tạo 26/5/2017    
11 Tổ chức thi tốt nghiệp chuyên khoa 1 Quản lý đào tạo 26/5/2017    
12 Thi kết thúc học phần (chương trình sau đại học) Quản lý đào tạo 26/5/2017    
13 Ra đề thi tốt nghiệp chuyên khoa 2 Quản lý đào tạo 26/5/2017    
14 Tổ chức buổi thi (Tổ chức buổi thi lý thuyết) Quản lý đào tạo 15/9/2015 03/01
/2018
 
15 Lên điểm thi bằng phần mềm vi tính Quản lý đào tạo 15/9/2015    
16 Nhiệm vụ của nhân viên phụ trách giảng đường Quản lý đào tạo 15/9/2015    
17 Tổ chức đi thực tế cho sinh viên Quản lý đào tạo 15/9/2015    
18 Chủ nhiệm lớp Quản lý đào tạo 25/4/2012 15/9/2015  
19 Chuẩn bi luận văn trước và sau khi bảo vệ (Chỉnh sửa và nộp luận văn, luận án sau khi bảo vệ) Quản lý đào tạo 29/3/2012 26/5/2017  
20 Chỉnh sửa và nộp khóa luận sau khi bảo vệ Quản lý đào tạo 29/3/2012 15/9/2015  
21 Tổ chức sinh hoạt đầu khóa cho học sinh, sinh viên mới nhập học Quản lý đào tạo 12/9/2011 15/9/2015  
22 Nhiệm vụ của HS-SV trực đêm Quản lý đào tạo 29/4/2011   Bỏ- không còn thực hiện
23 Giải quyết khiếu nại và phúc khảo điểm thi của sinh viên Quản lý đào tạo 6/4/2011 15/9/2015 03/01
/2018
24 Chứng nhận điểm, chứng nhận tốt nghiệp, cấp bảng điểm Quản lý đào tạo 17/02/2011 15/9/2015 03/01
/2018
25 Thiết lập và quản lí điểm thi Quản lý đào tạo 25/01/2011 15/9/2015 03/01
/2018
26 Nhiệm vụ của ban phụ trách lớp trong giờ học Quản lý đào tạo 25/11/2010 15/9/2015  
27 Coi thi dược tá Quản lý đào tạo 4/10/2011   Bỏ-không còn đào tạo
28 Chấm thi dược tá Quản lý đào tạo 4/10/2011   Bỏ-không còn đào tạo
29 Ra đề thi dược tá Quản lý đào tạo 4/10/2011   Bỏ-không còn đào tạo
30 Chấm thi Quản lý đào tạo 23/3/2010 21/11/2011 Bỏ-thay bằng SOP 31
31 Chấm thi. (Chấm thi kết thúc học phần lý thuyết) Quản lý đào tạo 9/15/2015 3/1/2018  
32 Ra đề thi Quản lý đào tạo 23/3/2010 15/9/2015 03/01
/2018
33 Coi thi Quản lý đào tạo 23/3/2010   Bỏ-thay bằng SOP 14
34 Quy trình xử lý khi xảy ra sự cố khẩn cấp mất điện mất nước Quản trị giáo tài 18/9/2019    
35 Quy trình xử lý dung môi hóa chất thu hồi Quản trị giáo tài 20/01/2015    
36 Quy trình chữa cháy khi xảy ra hỏa hoạn tại bộ môn/giảng đường Quản trị giáo tài 20/01/2015    
37 Quy trình quản lý kho hóa chất Quản trị giáo tài 20/01/2015    
38 Nhiệm vụ của nhân viên phụ trách thang máy Quản trị giáo tài 20/01/2015    
39 Quản lý bộ chìa khóa dự phòng Quản trị giáo tài 20/01/2015    
40 In sao đề thi Quản trị giáo tài 20/01/2015    
41 Quản lý Phòng-Ban-Bộ môn- Trung tâm trong các kì nghỉ dài hạn Quản trị giáo tài 20/01/2015    
42 Chuyển đổi (đảo) điện khi mất điện Quản trị giáo tài 20/01/2015    
43 Quản lý Khoa Dược trong các kì nghỉ dài hạn Quản trị giáo tài 20/01/2015    
44 Quy trình dự trù hóa chất và vật phẩm Quản trị giáo tài 20/01/2015    
45 Quy trình quản lý và sử dụng xe ô tô công và xe ô tô cá nhân tại Khoa Dược Quản trị giáo tài 20/01/2015    
46 Làm việc ngoài giờ Hành chính tổ chức 14/4/2017    
47 Đăng ký làm việc ngoài giờ Hành chính tổ chức 25/4/2012    
48 Phân công phục vụ các buổi lễ Hành chính tổ chức 27/4/2011    
49 Nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ trong ca trực Hành chính tổ chức 9/5/2011    
50 Giao nhận chìa khóa của các đơn vị tại tổ bảo vệ Hành chính tổ chức 21/9/2011    
51 Quảng cáo trong khuôn viên khoa Dược Hành chính tổ chức 23/3/2010    
52 Đăng ký sử dụng phòng họp và phòng hội thảo Hành chính tổ chức 30/11/2010    
53 Tổ chức hội nghị khoa học kĩ thuật dược trực tuyến NCKH-TV-HTQT 30/10/2020    
54 Mời và đón tiếp khách nước ngoài NCKH-TV-HTQT 15/4/2019    
55 Đăng ký đề tài cấp trường NCKH-TV-HTQT 25/3/2016    
56 Nghiệm thu đề tài cấp trường NCKH-TV-HTQT 25/3/2016    
57 Tra cứu online tại thư viên khoa Dược NCKH-TV-HTQT 15/9/2015    
58 Tham khảo tài liệu tại phòng đọc thư viện NCKH-TV-HTQT 15/12/2015    
59 Tham khảo tài liệu tại kho đóng thư viện NCKH-TV-HTQT 3/1/2012    
60 Tham khảo tài liệu tại kho mở thư viện NCKH-TV-HTQT 3/1/2012    
61 Quy trình hướng dẫn cải tiến chất lượng thông qua phản hồi
của các bên liên quan
ĐBCLGD 5/9/2020    
62 Công khai thông tin ĐBCLGD 22/4/2015    
63 Hướng dẫn việc sử dụng email phục vụ công tác quản lý sinh viên và hoạt động đào tạo ĐBCLGD 22/4/2015    

 

6. Liên hệ