Giới thiệu

ĐƠN VỊ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Xuất phát từ nhu cầu phát triển chung của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm triển khai các hoạt động nghiệp vụ duy trì đảm bảo chất lượng giáo dục, đồng thời thực hiện công tác đảm bảo chất lượng trong quản lý đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo của khoa, tăng cường kỷ cương và trách nhiệm trong dạy và học, Ban Đảm bảo chất lượng Giáo dục Khoa Dược ra đời theo chủ trương và quy hoạch chung của Đại học Y Dược TP. HCM. Phụ trách Ban Đảm bảo chất lượng Giáo dục Khoa Dược và tên gọi qua các giai đoạn như sau:

 • Tháng 8/2011 - Ban Đảm bảo chất lượng Giáo dục - Trưởng Ban: PGS.TS. Huỳnh Văn Hóa.
 • Tháng 9/2014 - Ban Đảm bảo chất lượng Giáo dục - Trưởng Ban: PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn.
 • Tháng 01/2019 - Đơn vị Đảm bảo chất lượng Giáo dục - Trưởng Đơn vị: PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn.
 • Tháng 3/2020 - Đơn vị Đảm bảo chất lượng Giáo dục - Trưởng Đơn vị: PGS.TS. Trần Văn Thành.

CHỨC NĂNG

 • Tham mưu và đề xuất cho Ban Chủ nhiệm khoa các giải pháp về kiểm định chất lượng giáo dục và đàm bảo chất lượng giáo dục tại Khoa.
 • Triên khai các hoạt động đàm bảo chất lượng giáo dục góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cùa khoa, tăng cường kỳ cương và trách nhiệm trong dạy và học.
 • Phối hợp với phòng Đảm bảo Chất lượng giáo dục thực hiện công tác đảm bảo chất lượng chung cùa Nhà Trường.

NHIỆM VỤ

 • Xây dựng kế hoạch và lập báo cáo đánh giá công tác đảm bảo chất lượng giáo dục hằng năm, thực hiện kiểm định, tự đánh giá chất lượng giáo dục theo quy định của trường.
 • Triển khai các giải pháp toàn diện đảm bảo chất lượng giáo dục (bao gồm: phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo…) thông qua việc lấy ý kiến phản hồi của người học về chất lượng đào tạo của Khoa, chất lượng giảng dạy của giảng viên, của môn học/học phần; ý kiến của các đơn vị tuyển dụng, các cựu sinh viên, các hội nghề nghiệp về chương trình đào tạo, về chất lượng đào tạo, về việc thực hiện sứ mạng đào tạo, về phương hướng phát triển của Khoa và Nhà trường…; định kỳ khảo sát sự phù hợp giữa nội dung với mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo để đánh giá mức độ đảm bảo chất lượng đào tạo, từ đó đề xuất cải tiến nội dung, chương trình đào tạo…
 • Thực hiện các công khai theo yêu cầu của Kiểm định chất lượng giáo dục như: chương trình đào tạo, mục tiêu và chuẩn đầu ra, kế hoạch thi cử, công bố điểm, cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, nghiên cứu khoa học…
 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu và xây dựng hệ thống công cụ đánh giá: Chương trình đào tạo, việc giảng dạy của giảng viên, việc học tập của học viên, việc làm của sinh viên đã ra trường, xây dựng và triển khai các qui trình thao tác chuẩn liên quan đến hoạt động giảng dạy.
 • Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá chương trình đào tạo, công tác giảng dạy của giảng viên, công tác phục vụ học tập của học viên, sinh viên các hệ đào tạo thuộc Khoa.
 • Tổ chức đánh giá theo tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng theo yêu cầu của nhà trường, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của CIDPHARMEF và của AUN-QA.
 • Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác đảm bảo chất lượng bên trong tại các bộ môn thuộc Khoa.
 • Phối hợp với các đơn vị trong các hoạt động đảm bảo chất lượng: lưu trữ dự liệu, thông tin, tài liệu minh chứng về kiểm định chất lượng giáo dục.
 • Thực hiện các đề tài nghiên cứu về ĐBCLGD, các đề tài về điều tra sinh viên của Khoa và liên kết hoạt động ĐBCLGD giữa các Khoa và các Trường đại học.
 • Tiến hành các bước chuẩn bị cần thiết để từng bước hòa nhập vào mạng lưới AUN-QA (ASEAN University Network - Quality Assurance) - Tổ chức liên kết đảm bảo chất lượng các trường đại học Hiệp hội Đông Nam Á - và các tổ chức khác.

LÃNH ĐẠO

Trưởng đơn vị: PGS. TS. Trần Văn thành

Điện thoại: 028 38295641 (333)

Fax: 028 38225435

Email: bandbclgdkhoaduoc@ump.edu.vn