SỰ KIỆN TRỰC TUYẾN “GRADUATE STUDIES OPEN HOUSE FOR THE ACADEMIC YEAR 2023/2”

Tổ HTQT-NCKH thuộc Văn phòng Khoa Dược trân trọng thông tin đến các sinh viên, học viên Khoa Dược về sự kiện GRADUATE STUDIES OPEN HOUSE FOR THE ACADEMIC YEAR 2023/2, với thông tin cụ thể như sau:

GIỚI THIỆU NGÀNH DƯỢC HỌC

NGÀNH DƯỢC HỌC

Mã ngành: 7720201

KHOA DƯỢC TỔ CHỨC BUỔI HỌP GÓP Ý SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN LÝ...

Ngày 15 tháng 6 năm 2023, Khoa Dược – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi...

SỰ KIỆN TRỰC TUYẾN “GRADUATE STUDIES OPEN HOUSE FOR THE ACADEMIC YEAR 2023/2”

Tổ HTQT-NCKH thuộc Văn phòng Khoa Dược trân trọng thông tin đến các sinh viên, học viên Khoa...