Đảng bộ

Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ phận Khoa Dược nhiệm kì 2020-2025

TRẦN THÀNH ĐẠO
BÍ THƯ

NGUYỄN ĐỨC TUẤN
PHÓ BÍ THƯ

NGUYỄN TÚ ANH
ĐẢNG ỦY VIÊN

TRẦN THỊ VÂN ANH
ĐẢNG ỦY VIÊN

ĐỖ QUANG DƯƠNG
ĐẢNG ỦY VIÊN

LÊ MINH QUÂN
ĐẢNG ỦY VIÊN