Đảng bộ

Hệ thống văn bản

  • HỆ THỐNG VĂN BẢN 2

    Hướng dẫn 57- HD/BTGTU ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về Tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/08/1912 – 07/08/2022)

    10/05/2024
  • HỆ THỐNG VĂN BẢN 1

    Hướng dẫn 48-HD/BTGTU ngày 17 tháng 5 năm 2022 về đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong tình

    09/05/2024