ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2023 (ĐỢT 2)
30/05/2023

Kính gửi Quý Thầy/Cô,
 
Tổ HTQT-NCKH kính thông báo về việc đăng  đề tài nghiên cứu khoa học cấp  sở năm 2023 (đợt 2) như sau:
 
1. Loại đề tài, quy định về đăng ký đề tài và yêu cầu sản phẩm nghiệm thu cho mỗi loại: xem tại Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ (đính kèm).
2. Thành phần hồ sơ đăng ký và hạn nộp: xem tại Thông báo đăng ký đề tài cơ sở năm 2023-đợt 2 (đính kèm).
3. Hồ sơ đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở (đính kèmgồm:
    • Danh sách chung của đơn vị
    • Đơn đăng ký: Mẫu CS01-DK
    • Thuyết minh đề tài: Mẫu CS02-TMDT
    • Lý lịch khoa học của chủ nhiệm và thành viên nhóm nghiên cứu: Mẫu CS03-LLKH
    • Giấy phối hợp nghiên cứu: Mẫu CS04-PHNC
 
Trân trọng cảm ơn,
Tổ HTQT-NCKH.